Тимчасові виноградарські зони України

Сільськогосподарські зони та райони України, їх галузева спеціалізація;

На території України залежно від природних, економічних та істо­ричних умов склалися такі зони і райони спеціалізації сільського господарства: Поліська, Лісостепова, Степова, передгірні та гірські райони Карпат і Криму.

Поліська сільськогосподарська зони охоплює Волинську, Рівненсь­ку, більшу частину Житомирської, північні райони Київської, Чернігівської і Сумської областей. Спеціалізація – молочно-м’ясне ско­тарство, свинарство, льонарство, картоплярство і зернове господарство. Із зернових культур найбільш поширені озиме жито й гречка, а також овес, пшениця; із технічних – льон-довгунець, хміль, коноплі, картопля, овочі з трав люпин і конюшина. Полісся виробляє молоко й м’ясо, льоноволо­кно, понад 1/3 картоплі і майже 1/10 частину зерна від загального їх виробництва в країні.

Лісостепова сільськогосподарська зона займає частину Львівської й Чернівецької областей, східну частину Івано-Франківської, Тернопільсь­ку, Хмельницьку, Вінницьку області, північну частину Кіровоградської області та Черкаську, Полтавську й Харківську області. Спеціалізація її цукрово-буряково-зернова з м’ясо-молочним скотарством і свинарством. Основна зернова культура – озима пшениця, вирощують також куку­рудзу, ячмінь, гречку, просо. З технічних культур основною є цукрові буряки, вирощують також соняшник, коноплі, овочі й карто­плю. Добре розвинене садівництво. Розводять велику рогату худобу, свиней, птицю. Розвиваються шовківництво, бджільництво.

Степова сільськогосподарська зона охоплює всі південні області, або майже 40% території України. Тут зосереджене вирощування зернових і олійних культур, розвинені овочівництво, баштанництво, виноградарст­во, молочно-м’ясне скотарство, свинарство й вівчарство. Степова зона – головний виробник товарного зерна в країні. Основні зернові культури – озима пшениця й кукурудза, вирощують також ячмінь і просо. Головна технічна культура – соняшник, у північній частині вирощують цукрові буряки, а південній– коноплі.

Передгірні та гірські райони Українських Карпат охоплюють час­тину Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької областей та Закарпатську область. У гірських районах розводять велику рогату худо­бу, займаються вівчарством, є невеликі посіви зернових (жита, вівса, ячменю) і технічних (льону-довгунця) культур, картоплі. У передгірних районах висівають жито, пшеницю, кукурудзу, картоплю, льон-довгунець, трави, а у тваринництві переважає розведення великої рогатої худоби. У Закарпатті розвивається багатогалузеве сільське господарство: висівають озиму пшеницю, кукурудзу, тютюн; поширене садівництво й виноградар­ство; розвивається продуктивне тваринництво.

Передгірні та гірські райони Криму займають південну частину півострова. Сільське господарство тут спеціалізується на розвитку тваринництва, особливо вівчарства. В долинах і передгір’ях займаються садівництвом, виноградарством, овочівництвом, тютюнництвом, виро­щують ефіроолійні культури (троянду, шавлію, лаванду). На Південному узбережжі вирощують високоякісні сорти винограду, деякі субтропічні культури.

Навколо великих міст і промцентрів формуються примісь­кі овочево-молочні зони.

Виноградарские зоны Украины

В соответствии с природными условиями (климат, почва, рельеф и др.) и целесообразностью производства определенных видов виноградовинодельческой продукции на территории Украины выделено 11 природных виноградарских зон, в пределах которых определено 59 природно-виноградарских районов специализации виноградарства и виноделия (см. карту №1).

По каждому природно-производственному району определены направления использования винограда и подобран соответствующий сортовой состав. Это дало возможность выявить место и назначение отдельных природных районов в производстве продукции виноградарства и выделить наиболее благоприятные из них для развития этой отрасли в перспективе.

Статья по теме:   Сорт винограда Ульяд чёрный

Виноградарские зоны Украины

Количество природных районов

Центральный и северный Крым

  • 10. Районы Приднестровья
  • 11. Восточные степные районы

Характеристика зон

Наиболее ценной, хотя и наибольшей по территории, виноградарской зоной является Южнобережная, занимающая открытые к морю южные склоны Крымских гор. В этой зоне выращивается виноград, дающий исключительный по качеству десертные и крепкие вина. По различию почвенно-климатических условий здесь выделено три природно-виноградарских района.

В специализации зоны предусмотрены следующие основные направления: производство высококачественных десертных, крепких и столовых вин, шампанских виноматериалов и выращивание столового винограда.

Для обеспечения этих производственных направлений рекомендованы к посадке технические сорта — Мускат белый, Мускат черный, Мускат розовый, Пино серый, Гарс Левелю, Фурминт, Алеатико, Хиндогны, и др.; столовые — Мускат александрийский, Чауш, Тайфи розовый, Ташлы, Шабаш, Нимранг, Каталон зимний, Агадаи.

Предгорная зона охватывает северо-западные, северо-восточные и северные склоны Крымских гор. Эта зона также сравнительно небольшая по территории, однако, удельный вес ее в площади виноградных насаждений по всем зонам специализации довольно значительный. Основные направления виноградарства зоны — производство шампанских виноматериалов, марочных столовых вин, десертных и полусладких вин, выращивание столового винограда.

В соответствии со специализацией рекомендованы к посадке следующие сорта: технические — Рислинг, Сильванер, Алиготе, Пино черный, Каберне Совиньон, Рубиновый Магарач, Саперави, Хиндогны, Матраса, Мускат розовый, Мускат белый, Мюскадель и др.; столовые — Чауш, Шабаш, Тайфи розовый, Нимранг, карабурну, Шасла, Сенсо, Ранний Магарача, Жемчуг Саба и др.

Третья зона — центральный и северный Крым занимает остальную территорию Крымской области. Виноградарство получило здесь широкое развитие. В районированный ассортимент здесь включены следующие основные сорта: технические — Алиготе, Рислинг, Сильванер, Бастардо магарачский, Пино черный и др.; столовые — Жемчуг Саба, Чауш, Шасла, Сенсо, карабурну и др. По специализации главными направлениями в зоне является производство белых и красных столовых вин, шампанских виноматериалов, десертных и полусладких вин, соков и выращивание столового винограда.

Юго-западная зона охватывает заднестровские районы Одесской области, за исключением Татарбунарского и южной части Белгород-днестровского районов. По природным и экономическим условиям эта зона также является одной из лучших для развития виноградарства. Здесь целесообразно выращивать такие сорта: технические — Алиготе, Каберне Совиньон, Саперави, рислинг, Ркацетили; столовые — Жемчуг Саба, Шасла, Карабурну и др. Основным направлением виноградарства зоны является производство столовых вин, шампанских виноматериалов, десертных и крепких вин, выращивание столового винограда.

Закарпатская зона включает предгорные и низменные районы Закарпатской области — Ужгородский, Мукачевский, Береговский, Иршавский и Виноградовский. В соответствии с различиями почвенных и климатических условий в ней выделено 12 микрорайонов специализации виноградарства и виноделия. Основные районированные сорта: технические — Фетяска, Траминер розовый, Рислинг итальянский, Мюллер Тургау, Фурмит; столовые — Жемчуг Саба, Шасла, Иршаи Оливер. Специализация зоны — производство высококачественных столовых и десертных вин, шампанских виноматериалов, а также столового виноградарства.

Западная степная зона включает большой природный район, протянувшийся от границ Молдовы до Днепра. В нее входят сходные по природным и экономическим условиям центральные районы Одесской, николаевской и правобережные районы Херсонской областей. В районированный ассортимент включены следующие основные сорта: технические — Алиготе, Фетяска, рислинг, Шардоне; столовые — Жемчуг Саба, Шасла, Мускат гамбургский, Чауш и др. Производственное направление виноградарства зоны — приготовление столовых марочных и ординарных вин, шампанских виноматериалов и выращивание столового винограда для местного потребления и на вывоз.

Статья по теме:   Приазовский - виноград

Причерноморская зона простирается узкой полосой вдоль берегов Черного моря. Сюда входят южные районы Одесской, Николаевской и Херсонской областей. В зоне выделено девять природных виноградарских районов. Основные районированные сорта: технические — Алиготе, каберне Совиньон, Ркацители, Саперави; столовые — Шасла, Карабурну, Мускат гамбургский. По специализации главным направлением виноградарства в зоне является производство столовых вин, коньячных виноматериалов, соков, крепких и десертных вин, столового винограда.

Левобережная степная зона охватывает левобережные районы Херсонской области юго-западную часть Запорожской области. Виноградарство в зоне развито неравномерно. Основные площади насаждений сосредоточены в районах Херсонской области, примыкающих к Днепру (Цюрюпинский, Каховский, Голопристанский). В районированный ассортимент включены следующие основные сорта: технические — Алиготе, Совиньон зеленый, Рислинг, Саперави, Фетяска, каберне Совиньон; столовые — Жемчуг Саба, Шасла, Сенсо, Карабурну, Чауш и др. Специализация зоны — столовые, крепкие и десертные вина, соки, столовый виноград.

Приазовская зона тянется узкой полосой по побережью Азовского моря. Сюда входят южные районы Запорожской и Донецкой областей. В соответствие с особенностями природных условий зона разделена на три природных района: Приазовский западный, Приазовский центральный и Приазовский восточный. В соответствие с этим рекомендован такой сортовой состав насаждений: технические сорта — Алиготе, Рислинг, Каберне, Совиньон, Траминер розовый; столовые — Шасла, Жемчуг Саба, Иршаи Оливер, Чауш, карабурну и др.

Группа виноградарских районов, расположенных на западе Лесостепи Украины, выделена в отдельную зону — районы Приднестровья. В нее включены приднестровская часть Могилев-Подольского и Ямпольского районов Винницкой области. Эта зона специализируется на производстве столовых вин, шампанских и коньячных виноматериалов и столового винограда. Основные районированные сорта: технические — Алиготе, Фетяска, Рислинг; столовые — Жемчуг Саба, Шасла.

В зону Восточно-степных районов отнесены Ореховский, Запорожский и приднепровская часть Васильевского районов Запорожской области, а также Амвросиевский, Старобешевский, Тельмановский и южная часть Волновахского районов Донецкой области. Основным направлением виноградарства этой зоны является выращивание столового винограда (Шасла, Жемчуг Саба, Чауш и др.), производство виноградных соков и ординарных столовых вин из сортов Алиготе, Рислинг.

Новый районированный ассортимент винограда включает 69 сортов, в том числе 24 столовых и 45 технических. Особенностью нового ассортимента является сравнительно ограниченный набор сортов в каждом районе, за исключением Крыма, где количество районированных сортов, особенно технических, все еще велико.

В процессе выделения виноградарских зон и природно-виноградарских районов определена территория промышленной культуры винограда в Украине, северная граница которой проходит в основном вдоль северной границе Фрунзовского, Ширяевского и Березовского районов Одесской области, Вознесенского, Новоодесского, Баштанского и Снигиревского районов Николаевской области, Высокопольского, Нововоронцосвского районов Херсонской области, Запорожского района и далее по линии Орехов, Васильевка, Михайловка, Токмак, вдоль северной границы приморского и Бердянского районов Запорожской области, северной границы Володарского и Тельманского районов Донецкой области. В территорию промышленной культуры винограда входят также природные районы Закарпатья и узкая приднестровская полоса в районе Могилев-Подольского. Все остальные районы распространения виноградарства севернее указанной линии отнесены к непромышленным с выращиванием столового винограда для местного потребления.

Статья по теме:   Сорт винограда Блестящий

тимчасова виноградна зона 12

Рипарія x Рупестрис 101-14

Берландієрі x Рипарія СО4

Шардоне

Шардоне (Chardonnay) — технічний сорт винограду. Точні відомості про походження сорту відсутні. З давніх часів Шардоне був поширений у Франції, в Бургундії і Шампані, культивується також в Німеччині, Швейцарії, Угорщини, США. За морфологічними ознаками та біологічними властивостями Шардоне відноситься до еколого-географічної групі західноєвропейських сортів винограду. До сортогрупп Піно відношення не має.

Фетяска біла

Фетяска біла — технічний сорт винограду, виведений в Угорщині, за морфологічними ознаками та біологічними властивостями відноситься до еколого-географічної групі басейну Чорного моря. Він поширений в Румунії, Угорщині, Болгарії та інших країнах.

Сухолиманський білий

Сухолиманський білий — універсальний сорт винограду. Коронка і перші два аркуша молодого втечі з густим повстяним опушенням. Молоде листя світло-зелені з лимонно-жовтим відтінком і рожевими плямами, знизу покриті густим паутіністим опушением. Однорічний визрілий втечу світло-коричневий з інтенсивним коричневим відтінком на вузлах. Лист великий, округлий, трилопатевий, майже цільний, воронковидно вигнутий, з загнутими вниз краями, з грубосетчато-зморшкуватою або дріднопузирчасті поверхнею. Верхні бічні вирізи ледь намічені або у вигляді вхідного кута, нижні відсутні або ледь намічені.

Совіньйон зелений

Совіньон зелений — французький технічний сорт винограду. Відноситься до еколого-географічної групі західноєвропейських сортів.

Ранній Магарача

Ранній, високоврожайний столовий сорт з темно-синіми ягодами.
Виведений в ВНДІВіВ «Магарач» в 1928 р шляхом гібридизації сортів Мадлен Анжевія і Кишмиш чорний (Шуваргані).
На Україні сорт Ранній Магарача зустрічається в невеликій кількості тільки в господарствах Кримської області.
Ботанічний опис. Коронка молодих пагонів майже гола, темно-зелена з темними, винно-червоними краями.
Молоді пагони і черешки листя винно-червоного кольору.
Листя великі, пятілопастний, кілька подовжене, сильно розсічені, хвилясті, зверху сетчато-зморшкуваті, голі.

Рислінг рейнський

Місцем походження Ріслінга рейнського вважається Рейнська область у Західній Німеччині. Звідти він був завезений в інші країни, в тому числі в СРСР і Румунію. У нашій країні він культивується в невеликих розмірах, в цілях отримання високоякісних білих вин передбачається більш широке його поширення, головним чином у Східній Болгарії.
Ботанічний опис. Нирки при розпусканні покриті густим опушенням.
Коронка рожева, сильно опушена.
Молоде листя бронзової забарвлення, з верхнього боку злегка опушені, з нижньої — опушені.

Ркацителі

Ркацителі (Rkatsiteli) — колись найбільш широко поширений в СРСР грузинський сорт винограду. За морфологічними ознаками та біологічними властивостями він відноситься до еколого-географічної групи сортів винограду басейну Чорного моря.

Рубіновий Магарача

Рубіновий Магарача — універсальний сорт винограду. Коронка молодого втечі сильно опушена, біла з малиновим облямівкою. Верхні молоде листя зеленувато-червоні, среднеопушенние. Однорічний визрілий втечу сірувато-коричневий, на вузлах більш темний. Лист середньої величини або великий, 5- або 7-лопатевий, довгастий, сільнорассеченний, лійчастого. Верхні бічні вирізи закриті, з просвітом овальної або яйцевидної форми, іноді з шпорцем, нижні відкриті, лировидние або яйцеподібні. Черешковая виїмка відкрита або закрита, з щілиноподібні, іноді поперечно-овальним просвітом.

Источники:

http://studopedia.su/16_151834_silskogospodarski-zoni-ta-rayoni-ukraini-ih-galuzeva-spetsializatsiya.html
http://vuzlit.ru/1722695/vinogradarskie_zony_ukrainy
http://agrarii-razom.com.ua/growing-zones/timchasova-vinogradna-zona-12

Ссылка на основную публикацию

Adblock
detector